Oferty / przetargi

Wynik zapytania ofertowego

Nowy Ciechocinek, 26.11.2021

   Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/2021 na wyposażenie techniczne warsztatu mechanicznego w ramach realizacji projektu pt.: Rozwój działalności F.H.U.A’BELL wraz poprawą konkurencyjności poprzez zakup nowego wyposażenia technicznego w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w części finansowanej ze środków EFRR z osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wniosek o powierzenie grantu nr I/RPO/EFRR/2021/17/1.


Termin składania ofert upłynął 25.11.2021r. o godz.15.00

Do końca upływu terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta do Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono następującego oferenta:


Firma Handlowo-Usługowa
AUTO-Warsztat Zygfryd Kwiatkowski
83-400 Kościerzyna ul. Cegielnia 9


Cena netto: 122.715,40 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 40/100)
Cena brutto: 150.939,95 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 95/100)

Oferta złożona przez Firmę Handlowo- Usługową Auto Warsztat Zygfryd Kwiatkowski,83-400 Kościerzyna ul. Cegielnia 9, spełniła wymogi określone w zapytaniu ofertowym co do treści, a tym samym oferent spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

-------------------------------------------

     

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 - Wyposażenie techniczne warsztatu mechanicznego

Aktualne zapytanie oferowe - 15 listopada 2021r.

F.H.U. ”A’BELL” Justyna Poniatowska-Graczyk zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 25 listopada 2021 r. oferty na wyposażenie techniczne warsztatu mechanicznego.

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 1/2021
Pobierz: Formularz oferty
Pobierz: Oświadczenie o braku powiązań
Pobierz: Specyfikacja techniczna
Pobierz: Wzór umowy